Prema informacijama kojima raspolažemo, Udruga Filmske Industrije (UFI) se selektivno obratila pojedinim upravnim organima i kablovskim operaterima u vezi s presudom Suda BiH br. S1 3 U 024730 17 U od 30.10.2018. godine, kojom je tužba Udruženja filmskih radnika u BiH usvojena (ukinuto rješenje Instituta broj IP-03-47-5-288/16GM kojim je UFI-ju dodijeljena Dozvola za kolektivno ostvarivanje prava na naknadu za kablovsko reemitiranje AV djela) tumačeći kako UFI iz Kiseljaka i dalje posjeduje datu Dozvolu. Nakon brojnih konsultacija s advokatima i pravnicima, ustanovili smo da je dato tumačenje UFI-ja pravno neutemeljeno i usmjereno na dezavuisanje nadležnih organa i javnosti u pogledu njihovih prava, a što se svako zainteresovano lice može uvjeriti uvidom u raspoloživu dokumentaciju koja je dostupna na sljedećim linkovima:

Presuda Suda BiH

Rješenje o oduzimanju Dozvole

Smatramo da je navedenom presudom konačno sankcionisano nezakonito postupanje Instituta za intelektualno vlasništvo  i potvrđeno da je jedini nosilac Dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na naknadu za kablovsko reemitiranje AV djela Udruženje filmskih radnika u BiH.

Ukratko, Sud je poništio rješenje kojim je nezakonito data dozvola UFI-ju od 04.01.2017. godine, a oduzeta dozvola Udruženju filmskih radika u BiH iz oktobra 2015. godine, što znači da je Udruženje filmskih radnika u BiH jedini valjan nosilac Dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na naknadu za kablovsko reemitiranje AV djela u kontinuitetu od oktobra 2015. godine. UFI nije nosilac Dozvole, niti po zakonu mogu postojati dvije dozvole, tako da tumačenje UFI-a da im je ukinuta jedna dozvola, ali ne i druga, nije tačno.